Logo

Rzeczoznawca ds. BHP, Specjalista ds. BHP
Projektant, Biegła sądowa
mgr inż. Sabina Grefenheim
Opiniowanie projektów, kompleksowe usługi z zakresu BHP


Szanowni Państwo, jeśli szukacie rzeczoznawcy, który skorygowałby i zaopiniował Wasz projekt pod kątem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, bądź specjalisty ds. bhp, który prowadziłby nadzór bhp w waszej firmie i sporządził wymaganą dokumentację w tym zakresie bądź przeszkolił pracowników, to adres pod który trafiliście jest jak najbardziej właściwy.

Dowiedz się więcej

Mamy to czego potrzebujesz!


Atutem firmy jest to, że jest to firma jednoosobowa współpracująca ze specjalistami zewnętrznymi. Pozwala to na indywidualne negocjowanie cen usług a nie jak w większości firm wg cennika. Szczegółowa oferta cenowa dostarczana na życzenie klienta.

Pozdrawiam i zachęcam do współpracy Sabina Grefenheim

Zacznijmy

Rzeczoznawstwo


Zapraszam do współpracy wszelkie biura projektowe jak i projektantów indywidualnych.

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP - 589/08/09 upoważniające do opiniowania projektów budowlanych w grupach:

 • 1.0 - budownictwo powszechne i komunalne - obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego, małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne
 • 2.6 - budownictwo przemysłowe - przemysł chemiczny.

Doradztwo i konsultacje

Doradztwo i konsultacje na etapie prowadzenia prac projektowych w zakresie przepisów BHP.

Opiniowanie

Opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Ekspertyzy

Wykonywanie ekspertyz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekspertyz ergonomicznych.

Analizy

Analizę nieprawidłowości w zakładzie pracy w zakresie przepisów BHP, które dotyczą budynków, pomieszczeń pracy, zaplecza higieniczno-sanitarnego, oświetlenia itp.

Usługi BHP


Oferuję kompleksową obsługę bhp w zakresie przewidzianym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U. 1997 r. Nr 109 poz. 704 z późn. zmianami). W czasie wykonywania tych zadań korzystam z usług specjalistów z długoletnim stażem w służbie bhp.

Miejsce świadczenia usług BHP: Police, Szczecin i okolice.

Miejsce szkoleń BHP: w siedzibie firmy, w seidzibie klienta.

Nadzór i doradztwo

Prowadzimy doradztwo w zakresie stosowania przez pracodawcę przepisów oraz zasad bhp, szczególnie w miejscach i na stanowiskach gdzie występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Zakres usług:

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzenie rejestrów oraz przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Sporządzanie instrukcji ramowych, ogólnych oraz stanowiskowych.

Doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, opracowanie tabeli sortów.

Nadzór nad przekazywanymi do użytkowania nowymi pomieszczeniami pracy.

Opiniowanie nowych procesów technologicznych, instrukcji technologicznych i stanowiskowych, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych.

Uczestniczenie w Komisjach BHP gdy jest to wymagane

Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP i PIS.

Kontrole

Okresowo sprawdzamy warunki pracy i przestrzeganie przepisów bhp w zakładzie. O nieprawidłowościach i zagrożeniach informujemy na bieżąco pracodawcę.

Wypadki i choroby zawodowe

Prowadzimy dochodzenia powypadkowe wszystkich wypadków z jakimi styka się pracodawca.

Przygotowujemy korespondencję z ZUS i GUS.

Prowadzimy wymagane rejestry wypadków.

Zajmujemy się również dokumentacją i korespondencją związaną z chorobami zawodowymi

Inne usługi


Obsługa p.poż. wynikająca z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229, z późn. zmianami)

Wykonywanie audytów wewnętrznych systemu zarządzania:
 • jakością wg normy EN ISO 9001
 • bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N 18001, OHSAS 18001
 • środowiskowego wg normy EN ISO 14001

Udzielanie pomocy w zakresie opracowywania procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z EN ISO 9001, a także z PN-N-18001

Wykonywanie projektów branży chemicznej

O mnie


Jestem absolwentką Wydziału Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Poznańskiej. Moja kariera zawodowa, którą rozpoczęłam w 1989 roku do dnia dzisiejszego związana jest z pracą w przemyśle chemicznym. W latach 1989 – 1999 pracowałam w biurze projektów Z. Ch. „POLICE” S.A. na stanowiskach: asystent, starszy asystent, projektant w branży technologiczno – instalacyjnej, wiodącej dla pozostałych branż. Projekty były wykonywane na rzecz Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. a także dla zewnętrznych klientów branży chemicznej. W tym okresie w zakładzie prowadzono wiele inwestycji, budowano nowe instalacje jak i rozbudowywano już istniejące. Od 2000 r. pracuję na stanowisku specjalisty ds. bhp. Od 2001 roku współpracuję z biurem projektów, które wydzielono ze struktur Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A., funkcjonujące obecnie jako spółka zależna „Koncept” Sp. z o.o. Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Nr 589/08/09. Staram się rozszerzać swoją wiedzę i uprawnienia. W 2008 roku ukończyłam szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jestem auditorem wewnętrznym 3 systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy i środowiskowego. Odbyłam także wiele innych szkoleń doskonalących. Od grudnia 2010 r. pełnię funkcję biegłej sądowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Byłam wykładowcą Wyższej Szkoły Zawodowej „Oeconomicus” w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Moje CV

Dane osobowe

Imię i nazwisko Sabina Grefenheim

Wykształcenie

1980-1986 Politechnika Poznańska – mgr inż. chemik – specjalność chemia i technologia organiczna
1998-1999 CIOP – Warszawa – studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2014-2015 Politechnika Łódzka – studia podyplomowe „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych”

Doświadczenie zawodowe

1989 – 1999 Z. Ch. „POLICE” SA – zakładowe biuro projektów na stanowiskach: asystent, starszy asystent, projektant branża technologiczno - instalacyjna
2000 - 2013 Z. Ch. „POLICE” SA – Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – specjalista ds. bhp
2003 - 2008 Udział w międzynarodowych projektach w zakresie tworzenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach na podstawie norm europejskich:
 • EUROPART oparty na dwustronnym partnerstwie polsko – niemieckim
 • EUROPART II oparty na trójstronnym partnerstwie polsko – niemiecko – słowackim
Udział w międzynarodowym projekcie EUROCHEM w zakresie europejskich wyzwań w kształceniu ustawicznym i zakładowym wspieraniu zdrowia w regionach chemicznych we Francji, Polsce i Niemczech.
2010 - obecnie Biegła Sądowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
2010 - 2012 Wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej „Oeconomicus” w Szczecinie
2012 - 2013 Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego
2013 - obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. – Biuro BHP i Prewencji – specjalista ds. bhp

Dodatkowe uprawnienia, szkolenia, kursy

Uprawnienia rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GIP-589/08/09 upoważniające do opiniowania projektów budowlanych w grupach:
 • 1.0 – budownictwo powszechne i komunalne
 • 2.6 – budownictwo przemysłowe – przemysł chemiczny
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej - szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Auditor Wewnętrzny 3 systemów zarządzania: środowiskowego, jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy
Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej
Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem pracy TU DELFT - Technische Universiteit Delft w Holandii
Szkolenia z zakresu:
 • nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi – nowe prawo chemiczne – rozporządzenie REACH
 • podstaw bakteriologii (alergeny)
 • minimalnych wymagań bhp przy eksploatacji maszyn
 • ocena zgodności maszyn na zgodność z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
 • kosztorysowania i bhp na budowie
 • metodyki prowadzenia instruktażu, bhp na stanowisku pracy
 • przeciwdziałania zachowaniom rutynowym
 • zarządzania czasem
 • zarządzania stresem
 • budżetowania i kontroli kosztów
 • finansów dla niefinansistów
 • doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Kontakt


mgr inż. Sabina Grefenheim POLICE, woj. Zachodniopomorskie

+48 519 501 311

+48 510 253 001